Đối tác Chính phủ

AAV làm việc với nhiều đối tác Chính phủ nhằm nỗ lực  vận động và phân tích chính sách tại cấp cơ sở và quốc gia, tham gia một cách có ý nghĩa hơn vào các cải cách chính sách bằng những

Xem chi tiết