Mạng lưới/ Nhóm công tác

Quan hệ với đối tác và liên minh là một phần rất quan trọng trong cách tiếp cận của AAV. Chúng tôi xây dựng quan hệ đối tác lâu dài với các nhóm/các tổ chức cộng đồng và mạng lưới của họ.

Xem chi tiết