Đối tácAAV là một tổ chức quốc gia, thành viên của một liên đoàn quốc tế cùng mục đích với những người đấu tranh cho một thế giới không còn nghèo đói và bất công. 

Việc tìm kiếm giải pháp cho tình trạng nghèo đói và bất công đòi hỏi sự hiểu biết và hành động tập thể để thay đổi. Trong quá trình này, AAV hợp tác cùng các đối tác, tổ chức khác nhau của người nghèo và người bị đẩy ra ngoài lề, các cộng đồng, cơ quan chính phủ, các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức xã hội dân sự và các bên liên quan khác để tạo sự thay đổi bền vững. 

AAV bám rễ trong cộng đồng để học hỏi những giải pháp phù hợp bắt nguồn từ chính cộng đồng nhằm hướng tới sự thay đổi và xã hội tiến bộ. AAV theo chủ nghĩa quốc tế, độc lập, theo thuyết nam nữ bình quyền và cam kết là đối tác của tất cả những ai cùng chia sẻ 
tầm nhìn và sứ mệnh với chúng tôi.

Các đối tác của AAV gồm có các đối tác chính phủ, đối tác địa phương/ đối tác vùng, và các mạng lưới/ nhóm công tác