Giới thiệu về DCCS Online


Dự án: Củng cố các tổ chức và mạng lưới xã hội dân sự nhằm tăng cường quyền lợi công dân và chính trị của các dân tộc thiểu số và nhóm thiệt thòi ở tỉnh Lai Châu, Việt Nam

Địa điểm dự án: Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, Việt Nam 

Thời gian thực hiện: 1.1.2013 –  31.3.2015

Tổng ngân sách dự án: 308 146 Euro. Đơn vị tài trợ: Liên Minh Châu Âu (EC) và ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV)

Mục tiêu chung: Khuyến khích sự tham gia của các dân tộc thiểu số, nhóm thiệt thòi và tổ chức xã hội dân sự (CSO) trong các quy trình đại diện và tham gia mang tính chính trị và các quy trình phát triển.

Mục tiêu cụ thể: củng cố và ủng hộ các CSO và các mạng lưới nhằm hỗ trợ các dân tộc thiểu số và nhóm thiệt thòi đòi các quyền công dân và chính trị của mình cũng như tham gia vào các quy trình ra quyết định ở huyện Tam Đường, Việt Nam.

Kết quả dự kiến:

1. Tăng cường năng lực của các CSO và mạng lưới của họ nhằm thúc đẩy một cách có hiệu quả sự hòa nhập chính trị của các dân tộc thiểu số và nhóm thiệt thòi trong các quy trình quản trị địa phương theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về Dân chủ cấp Cơ sở (Pháp lệnh số 34) và ở cấp quốc gia trong Quốc hội và các Bộ liên quan.

2. Chính quyền địa phương có khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các dân tộc thiểu số và nhóm thiệt thòi.

3. Tăng cường năng lực của các dân tộc thiểu số và các nhóm thiệt thòi nhằm thực hiện quyền lợi và thể hiện các nhu cầu và ưu tiên phát triển của mình.

Dự án được tài trợ bởi: