Ban quan hệ đối tác


Trong hơn hai mươi năm hoạt động tại Việt Nam (từ năm 1989), ActionAid đã có mặt tại hơn 20 tỉnh/thành tại các vùng nhèo nhất nước thuốc Tây Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Để đạt được mục tiêu xoá nghèo, một trong các phương pháp tiếp cận của AAV là thiết lập quan hệ đối tác với các cơ quan, tổ chức của Việt Nam trong việc triển khai, thực hiện các chương trình phát triển. 


Ban quan hệ đối tác là một diễn đàn đặc biệt của AAV và các đối tác vùng gặp gỡ và trao đổi về các vấn đề chung trong thực hiện các chương trình hỗ trợ và phát triển tại địa phương và các vấn để quan tâm trung khác nhằm thúc đẩy quyền của người dân đối với sự phát triển và quyền được hưởng cuộc sống có phẩm giá