Điều kiện xã hội huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

Điều kiện xã hội huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

Sau khi tách nhập, tháng 7 năm 1984 huyện Vị Xuyên đã đi vào hoạt động dưới sự lãnh đạo của tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, sự lãnh đạo trực tiếp của huyện uỷ, điều hành của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân đã thực hiện tốt chức năng...

Xem chi tiết

Sản vật đặc sắc huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

Sản vật đặc sắc huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

Ẩm thực Vị xuyên là một yếu tố văn hóa vật thể, những món ăn của từng tộc người không chỉ mang lại hương vị riêng mà còn thể hiện được bản sắc thiên nhiên vùng miền gắn liền với cuộc...

Xem chi tiết

Điều kiện xã hội tỉnh Hà Giang

Điều kiện xã hội tỉnh Hà Giang

Hà Giang là tỉnh có tài nguyên đa dạng nhưng chưa được khai thác có hiệu quả.

Xem chi tiết