LRP20 - Long Biên Hà Nội

LRP20 - Long Biên Hà Nội
Mô tả chi tiết vùng phát triển
Không có dữ liệu
Lễ ra mắt Chương trình hỗ trợ phát triển quận Long Biên (LRP20) - Dự án “Chương trình quyền phụ nữ”
Về dự Lễ ra mắt có ông Cấn Việt Anh - Trưởng phòng Quản lý các tổ chức PCP&VT Sở Ngoại vụ Hà Nội; bà Trần Lan Hương - đại diện tổ chức Action Aid (AAV); bà Lê Thị Lân - Giám đốc CFRC; các cán bộ của AAV và CFRC; bà Trần Thị Ngọc - PCT UBND quận Long Biên; bà Phan Thị Thu Hằng - Quận ủy viên - CT...
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu