Tọa đàm Chia sẻ Kết quả Nghiên cứu về việc Thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (Pháp lệnh 34)
Ngày cập nhật: 09/07/2015

Ngày 30/3/2015, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW) tổ chức Ta đàm Chia s kết qu nghiên cu vic thc thi Pháp lnh 34 ti Tam Đường (Lai Châu) và Krông Bông (Đăk Lăk) trong khuôn khổ dự án “Cng c các t chc và mng lưới xã hi dân s nhm tăng cường quyn li công dân và chính tr ca các dân tc thiu s và nhóm thit thòi tnh Lai Châu, Vit Nam” do Liên minh Châu Âu (EU) và ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) tài trợ.


IMG_4651.JPG

Toàn cảnh buổi tọa đàm


 Dự án được thực hiện từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 3 năm 2015 tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Mục tiêu chung của dự án là nhằm thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của các dân tộc thiểu số và nhóm thiệt thòi trong các quy trình chính trị và phát triển, trong đó các nhóm dễ bị tổn thương thể hiện sự tự tin, hiểu biết và khả năng cao hơn trong việc bày tỏ những quan ngại của mình. Chính quyền địa phương sẽ phản hồi tích cực các nhu cầu của các dân tộc thiểu số và nhóm thiệt thòi, đáp ứng tốt hơn các vấn đề được đưa ra và có khả năng thể hiện sự tiến bộ theo các yêu cầu của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về Dân chủ cấp Cơ sở (Pháp lệnh 34).

Pháp lệnh 34 quy định (i) nội dung sẽ được tiết lộ cho công chúng, được thảo luận và quyết định bởi người dân, được nhận xét bởi người dân trước khi được quyết định bởi các cơ quan có thẩm quyền, được giám sát bởi người dân và (ii) trách nhiệm của chính quyền, cán bộ và công chức cấp xã và cấp thôn bản, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện dân chủ cấp xã. Việc thực hiện quyền có thể thông qua việc khiếu nại, tố cáo và kiến ​​nghị, hoặc trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc. Tuy nhiên, Pháp lệnh số 34 không đề cập về cơ chế giám sát về cách thực hiện, không quy định cụ thể quy trình báo cáo từ xã, huyện, tỉnh tới Chính quyền trung ương. Trong bối cảnh đó CEPEW đã cùng với AAV và các đối tác thực hiện một nghiên cứu nhằm đánh giá việc thực thi Pháp lệnh số 34 cũng như khảo sát vai trò và sự đóng góp của các tổ chức xã hội, chính quyền và các bên liên quan làm cơ sở để thúc đẩy sự tham gia chính trị của các dân tộc thiểu số, nhóm thiệt thòi và CSO trong các quy trình ra quyết định.


Nghiên cứu được triển khai tại huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) sau đó được mở rộng sang huyện Krông Bông (tỉnh Đăk Lăk). Kết quả của nghiên cứu cho thấy:


V cơ s lut pháp: Vit Nam phê chun Tuyên ngôn Nhân quyn thế gii và Công ước Quc tế v các quyn dân s và chính tr năm 1982. Vit Nam cũng th hin cam kết bng vic c th hóa trong hiến pháp các quyn “được biết, được bàn, được làm và được kim tra trong các điu 25 và 28 ca Hiến pháp 2013.


B máy và năng lc chính quyn: Ban ch đo thc hin dân ch cơ s được thành lp c cp huyn và xã ti đa bàn nghiên cu, vi thành phn gm có Đng y, Hi đng Nhân dân (HĐND), y ban Nhân dân (UBND), Mt trn T quc (MTTQ) và các đoàn th. Truyn thông, ph biến v Pháp lnh 34 được thc hin trong cng đng vi các hình thc khác nhau.


các mc đ khác nhau, người dân đã được tham gia vào vic thc hin các quyn ca mình theo các ni dung (i) được biết; (ii) được bàn và quyết đnh trc tiếp; (ii) được bàn và biu quyết; (iv) được tham gia ý kiến; và (v) được giám sát. Vic thc hin các quyn này, theo nghiên cu, góp phn thúc đy tính minh bch và trách nhim gii trình trong quá trình phát trin kinh tế xã hi ca đa phương. Có 70% người dân được biết và có cơ hi thc hành Pháp lnh 34 trong khi đó ch có 93,8% cán b chính quyn nm được qui đnh v Pháp lnh 34.


Quá trình thc hin Pháp lnh 34 cho thy vn còn bt cp: (i) hn chế trong nhn thc và k năng ca chính quyn đ trin khai/ thc hin Pháp lnh 34; (ii) hn chế ngun lc (tài liu phát tay, h thng loa đài...); (iii) vic ly ý kiến ca người dân (quyn được bàn, được quyết đnh trc tiếp/ được biu quyết, được tham gia ý kiến) còn chưa đng đu; và (iv) hot đng ca Ban thanh tra nhân dân (TTND) và Ban giám sát đu tư cng đng (GSĐTCĐ) còn mang tính hình thc và chưa nghiêm túc. 


Do đó, nhm giúp tăng cường cht lượng công tác thc thi dân ch ti cơ s, nghiên cu khuyến ngh (i) tiếp tc tăng cường tính pháp lý ca Pháp lnh dân ch cơ s bng vic b sung quy đnh chế tài/ x pht vi phm; (ii) tăng cường s lãnh đo ca Đng y cơ s; (iii) nâng cao nhn thc, hiu biết và năng lc tham gia ca người dân thông qua chương trình xóa mù/ tái xóa mù và thc hin truyn thông bng tiếng dân tc; đng thi (iv) nâng cao năng lc ca Ban TTND và Ban GSĐTCĐ; đc bit (v) nâng cao nhn thc và năng lc thc hin/ đáp ng ca đi ngũ cán b chính quyn (cp xã và thôn bn) đ biết cách truyn thông, trình bày, lng nghe, tng hp thông tin, báo cáo cũng như đưa ra kiến ngh chính sách.


Chia s ti bui ta đàm, bà Hoàng Phương Tho - Trưởng Đi din AAV cho biết “Vic tăng cường năng lc ca chính quyn đa phương và người dân (đc bit là người nghèo và dân tc thiu s) đóng vai trò then cht trong vic thc thi hiu qu dân ch ti cơ s và góp phn nâng cao v thế ca nhóm yếu thế này. D án đã góp phn hin thc hóa mt trong các mc tiêu thuc Chiến lược Quc gia V ca AAV (2012-2017) đó là nâng cao trách nhim gii trình và tình đoàn kết nhân dân nhm thay đi xã hi, tăng cường lãnh đo tr và tín nhim xã hi dân s”.

 

Thông tin chi tiết liên h:

 

Vương Th Hanh

Giám đc Trung tâm H tr Giáo dc và

Nâng cao Năng lc cho Ph n (CEPEW)

113 D1 Trung T, Đng Đa, Hà Ni

Tel: 04 3572 6789

Fax: 04 3574 5999

Email: cepewvn@gmail.com

 

Ông Đào Quang Minh

Trưởng phòng Chính sách và Truyền thông

ActionAid Quốc tế tại Việt Nam

Tng 5, tòa nhà VINAFORD, 127 Lò Đúc, Hà Ni

ĐT: 04 3943 9866 (máy lẻ: 110)

Fax: 04 3943 9872

Email: minh.daoquang@actionaid.org

 

Thông tin chung v t chc:

Trung tâm H tr Giáo dc và Nâng cao Năng lc cho Ph n (CEPEW) là mt t chc phi chính ph, phn đu vì mt cng đng mà nam gii và n gii có quyn bình đng v tham gia và phát trin; quyn con người ca ph n được bo v. CEPEW làm vic vi người dân đa phương (c nam gii và n gii), các cp lãnh đo, chính quyn và các t chc đoàn th các cp đ (i) nâng cao nhn thc v gii, quyn ph n, lng ghép gii trong các chương trình phát trin cng đng; (ii) trao quyn cho ph n, thúc đy s tham gia bình đng ca nam gii và n gii và vì li ích công bng trong quá trình phát trin cng đng; và (iii) tham gia tư vn và vn đng chính sách v gii và bo v quyn ph n.

Website: http://cepew.org/

T chc ActionAid Quc tế ti Vit Nam (AAV) là mt b phn ca ActionAid Quc tế (AAI), đã bắt đầu thực hiện các chương trình phát triển tại các khu vực nghèo nhất và xa xôi tại Việt Nam kể từ năm 1989. AAV đã hot đng ti hơn 20 tnh thành trong c nước và các hoạt động của AAV chú trọng vào vận động và trao quyền cho người nghèo và thiệt thòi trong việc bảo đảm những quyền của họ, năng cao năng lực và tiếng nói chung để vận động những chính sách hỗ trợ người nghèo cũng như yêu cầu tính trách nhiệm của chính phủ và các bên liên quan khác trong việc ra quyết định và thực hiện các chương trình có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của công dân.

Website: www.actionaid.org /vi/Vietnam

 

 


Tin khác


Gửi bình luận
Vui lòng nhập tiếng việt có dấu
Mã bảo vệ :
CAPTCHA

Còn 500 ký tự.