DCCS Online

Tọa đàm Chia sẻ Kết quả Nghiên cứu về việc Thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (Pháp lệnh 34)

Trung tâm Hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW) tổ chức Tọa đàm Chia sẻ kết quả nghiên cứu việc thực thi Pháp lệnh 34 tại Tam Đường (Lai Châu) và Krông Bông (Đăk Lăk)

Xem chi tiết

PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 34/2007/PL-UBTVQH11 NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2007

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp

Xem chi tiết

HỘI THẢO THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (ACT.1.5)

Theo Pháp lệnh số 34, người dân có quyền biết, quyết định, góp ý và giám sát tất cả các vấn đề. Việc thực hiện quyền có thể thông qua khuyến nghị hay khiếu nại, hoặc

Xem chi tiết

Tập huấn Kỹ năng Vận động Chính sách (HĐ 1.2.1)

Từ năm 2013 đến nay, tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) đã và đang thực hiện dự án “Củng cố các tổ chức và mạng lưới xã hội dân sự nhằm tăng cường

Xem chi tiết

Tập huấn Nâng cao Năng lực và Kỹ năng làm việc cho cán bộ các cấp huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu (HĐ 2.1)

Từ năm 2013 đến nay, tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) đã và đang thực hiện dự án “Củng cố các tổ chức và mạng lưới xã hội dân sự nhằm tăng cường quyền công dân và chính

Xem chi tiết