Sức mạnh thuế: SEAComHub tổ chức tập huấn về Thuế và Công bằng kinh tế

Hà Nội, Việt Nam - Từ ngày 21/2 đến 1/3/2014 khóa học dành cho các cán bộ nòng cốt của AAV về Công bằng Thuế và Kinh tế đã được Trung tâm Tri thức Cộng đồng Đông Nam Á (SEAComHub) với sự giúp đỡ

Xem chi tiết